Prodekan për kërkime shkencore

Prof. Ass. Dr. Adem Beha


Biografia


Fakulteti Filozofik
Universiteti i Prishtinës
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 224 783
E-mail: adem.beha@uni-pr.edu