Departamentet në Fakultetin Filozofik

Fakulteti Filozofik ka këto departamente:

 • Departamenti i Filozofisë
 • Departamenti i Historisë 
 • Departamenti i Shkencave Politike
 • Departamenti i Sociologjisë
 • Departamenti i Psikologjisë
 • Departamenti i Pedagogjisë
      a) Drejtimi Pedagogji e Përgjithshme
      b) Drejtimi Pedagogji Sociale
 • Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore