Departamenti i FilozofisëPROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR
PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR ( 2012 - 2015)


ORARI I LIGJËRATAVE

SYLLABUSET


SEMESTRI I SEMESTRI IV
Hyrje në filozofi  Etikë II- Histori e etikës
Hyrje në logjikë  Hyrje në teori të njohjes
Estetikë  Filozofi politike II
Gjuhë e huaj (anglisht) Antropologji filozofike
Gjuhë Shqipe  Filozofi e kulturës
SEMESTRI II  Hyrje në psikologji
Histori e filozofisë I – Filozofi antike  Hyrje në psikanalizë
Logjikë simbolike  SEMESTRI V
Filozofi politike I  Histori e filozofisë III – Idealizmi klasik gjerman
Shkrim akademik  Hyrje në filozofi sociale
Gjuhë e huaj (anglisht )  Filozofi ekzistencialiste
SEMESTRI III  Studime gjinore
 Histori e filozofisë II – Empirizmi dhe racionalizmi  Hyrje në filozofi të së drejtës
 Etikë I  Filozofi analitike
 Filozofi e shkencës  Filozofi e shpirtit
 Filozofi e Mesjetës dhe Renesancës  SEMESTRI VI
 Filozofi e Iluminizmit francez  Histori e filozofisë IV – Filozofi bashkëkohore
 Hyrje në sociologji  Hyrje në metafizikë dhe ontologji
 Sociologji e komunikimit  Teoria kritike e shoqërisë
   Hyrje në filozofi të religjionit
   Post-Strukturalizëm
   PUNIMI I DIPLOMËS
   
   
   PROGRAMI I STUDIMIT MASTER

PROGRAMI I STUDIMIT MASTER (2012 - 2013)

ORARI I LIGJËRATAVE


SYLLABUSET
 SEMESTRI I  SEMESTRI III
 Konceptet filozofike të Platonit dhe Aristotelit  Autorët e përzgjedhur nga filozofia bashkëkohore
 Logjikë  Filozofi e moralit
 Filozofi e shkencës dhe metodologji  Filozofia edukimit
 Shkrim akademik në filozofi  Filozofia e jetës
 Gjuhë angleze  Bioetika
 SEMESTRI II  Filozofi e të drejtave të njeriut
 Problemet kryesore të filozofisë moderne  Filozofi e mediave
 Filozofi sociale  SEMESTRI IV
 Arti dhe shoqëria  Punë mentoriale –Përgatitja e punimit të masterit
 Teori e njohjes  
 Filozofi e gjuhës  
 Mikrosociologjia  
 Makrosociologjia