Departamenti i Sociologjisë

PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR (2012 - 2015)


SEMESTRI I Familja dhe pushteti  
Teoritë e avancuara sociale Identiteti dhe vlerat sociale  
Metodat e hulumtimeve sociale Gjinia dhe reprezentimi  
Struktura e shoqërive bashkëkohore Ekonomia dhe shoqeria  
Qyteti dhe hapësira publike SEMESTRI IV  
Etnia, religjioni dhe identitetet Punë mentoriale –Përgatitja e punimit të masterit  
Kombi, demokracia dhe institucionet    DREJTIMI PEDAGOGJIK  
Migrimet dhe diaspora SEMESTRI III  
SEMESTRI II Teoria e mësimit  
Teoritë e kulturës Metodologjia e mësimdhënies së sociologjisë  
Sociologji e zhvillimit Sociologjia e edukimit  
Sociologji e konfliktit Psikologjia e edukimit  
Arti dhe shoqëria Identiteti dhe vlerat sociale  
Teoria dhe praktika e lëvizjeve shoqërore Gjinia, arsimimi dhe shoqëria  
Kultura dhe mjedisi Arsimimi permanent  
Devijimi dhe kontrolli social SEMESTRI IV  
   DREJTIMI SHKENCOR Punë mentoriale –Përgatitja e punimit të masterit  
SEMESTRI III    
Pushteti dhe teoritë kritike    
Mendimi social shqiptar    
Integrimet dhe globalizimi    
PROGRAMI I STUDIMIT  DOKTORAT