Departamenti i Psikologjisë

PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR

  Orari i Ligjeratave
  SYLLABUSET
  SEMESTRI I SEMESTRI IV
  Psikologji e përgjithshme Psikologji klinike
  Statistikë Intervenimet kognitivo-bihejviorale
  Psikologji zhvillimore I (Fëmijëria & Adoleshenca) Psikologji sociale II (Kognicioni social)
  Hulumtimi i literaturës & Shkrimi shkencor Hyrje në testimin psikologjik
  Gjuhë angleze I Metodat kualitative të hulumtimit
  SEMESTRI II Psikologjia dhe motivacioni
  Biopsikologji Përpunimi & analiza e të dhënave
  Psikologji zhvillimore II (Pjekuria e hershme & e vonshme) SEMESTRI V
  Metodat e hulumtimit deskriptive Psikologji edukimi & teoritë e të nxënit
  Shkathtësi intervistimi Psikologji kognitive
  Gjuhë angleze për psikologji Neuropsikologji
  SEMESTRI III Marrëdhëniet ndërpersonale
  Psikologji sociale I (Psikologji sociale & Zhvillimi i personalitetit) Psikologji personaliteti
  Metodat e hulumtimit eksperimental Të nxënët dhe edukimi inkluziv
  Intervista terapeutike (Qasje të ndryshme) Mësimdhënia dhe të nxënët aktiv
  Psikofiziologji SEMESTRI VI
  Hyrje në sociologji Konflikti & ndryshimi social
  Antropologji filozofike Intervenimet në komunitet
  Epistemologji Dinamikat & intervenimet në grup
    Teoritë & teknikat e këshillimit psikologjik
    Psikologji e mediave
    Psikologji organizative
     
     


PROGRAMI I STUDIMIT MASTER
PSIKOLOGJI KLINIKE DHE SHËNDETI
ORARI I LIGJËRATAVE


PROGRAMI I STUDIMIT MASTER
PROGRAMI I STUDIMIT MASTER (2013 -2-16)
PSIKOLOGJI SHKOLLORE DHE KËSHILLIM

ORARI I LIGJËRATAVE

SYLLABUSET
PSIKOLOGJI KLINIKE DHE SHËNDETI PSIKOLOGJI SHKOLLORE DHE KËSHILLIM
SEMESTRI I  SEMESTRI I
Diagnostika në psikologjinë klinike  Metoda të avancuara hulumtimi
Metoda hulumtimi të avancuara  Psikologji zhvillimore e avancuar
Psikologji zhvillimore e avancuar  Parimet e psikoterapisë & këshillimit
Praktikë klinike I  Psikologji edukimi e avancuar
Dinamika të personalitetit  Psikologjia ndërkulturore
Psikologji shëndeti  Menaxhimi i klasës
SEMESTRI II  SEMESTRI II
Diagnostika në psikologji klinike II  Intervistimi & vlerësimi i klientit
Praktikë klinike II  Çrregullimet psikologjike te fëmijët & adoleshentët
Parimet e psikoterapisë & këshillimit  Praktikum këshillimi
Psikologji anormaliteti e avancuar  Të nxënët dhe motivacioni
Psikoterapia me fëmijë & adoleshentë  Këshillim me fëmijë & adoleshentë
Psikoterapia me familje  Psikologjia e familjes
SEMESTRI III  SEMESTRI III
Ndikime sociale në shëndet  Lëndë për përgatitjen e tezës
Psikoterapia me grupe  Analiza & modifikimi i sjelljes në shkollë
Testimi psikologjik i avancuar  Struktura dhe menaxhimi i arsimit
Psikoterapia e traumës  Testimi psikologjik në shkollë
Çështje profesionale & etike në shëndetin mental  Çështje etike & profesionale në shëndetin mental
Përgatitja për tezën  Puna me fëmijë me nevoja të veçanta
SEMESTRI IV  Parandalimi dhe shëndeti mental në shkollë
Punë mentoriale –Përgatitja e punimit të masterit  SEMESTRI IV
   Punë mentoriale –Përgatitja e punimit të masterit