Departamenti i Antropologjisë


PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR
PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR (2011 - 2014)

Seminaret 2018/2019
Departamenti i Antropologjisë
Fakulteti Filozofik
Agjenda

Doracak për studentë
DA.PNG    SYLLABUSET


 SEMESTRI I  SEMESTRI IV
 Hyrje në etnologji dhe antropologji kulturore  Veshjet dhe identiteti
 Etnologji shqiptare  Menaxhimi i trashëgimisë kultu
 Shoqëria dhe mjedisi  Punë praktike - kërkimore në terren
 Shkrimi akademik  Etnomuzikologji
 Gjuhë e huaj (anglisht  Zbatimi i kibernetikës në Etnologji
 SEMESTRI II  Antropologji e Evropës
 Metodat e hulumtimit me praktikum  Antropologji e gjuhës
 Ritet, koha dhe hapësira  SEMESTRI V
 Antropologji e Religjionit  Gjeografitë kulturore
 Gjuhë e huaj (anglisht  Artet tradicionale
 Histori e popullit shqiptar  Antropologji vizuele
 Arkeologji  Etnologji juridike
 SEMESTRI III  Psikologji Sociale
 Teoritë etnologjike dhe antropologjike  Mediat dhe kultura
 Sociologji  Histori e artit
 Antropologji e Evropës Juglindore  SEMESTRI VI
 Antropologji gjinore  Antropologji urbane
 Etnografia e kulturave të popullarizuara  Kultura materiale dhe konsumimi
 Mitologji krahasimtare  Historia dhe identiteti
 Muzetë dhe ekspozimi i kulturës  Etnokoreologji
   Kultura e ndërtimit dhe e banimit
   Antropologji e krijimtarisë dhe e memories
   Punim diplome