Departamenti i Antropologjisë

Qëllimet kryesore të Departamentit të Antropologjisë janë:

-          të ofrojë programe studimore themelore (BA) dhe postdiplomike (MA) në fushën e antropologjisë

-          të realizojë projekte hulumtuese

-          të ofrojë kurse trajnuese, profesionale, praktike

-          të organizojë konferenca, seminare, tryeza dhe aktivitete tjera akademike

Aktualisht, Departamenti i Antropologjisë ofron BA në Antropologji me dy degë:

-          Antropologji kulturore

-          Arkeologji

Për më shumë shih doracakun për studentë.

Udhëheqës i Departamentit është Arsim Canolli (arsim.canolli@uni-pr.edu)

Emaili zyrtar: antropologjia@uni-pr.edu

 

Orari mësimor

Syllabuset

Kriteret e kalueshmërisë sipas tablesës UP+ECTS Grade Scale

Doracaku për studentë

Vjetari informativ

Seminari i Antropologjisë 2019-2020