Dr. sc. Adem Beha

Asistent
Departamenti i Shkencave Politike
adem.beha@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Hyrje në Hulumtim në Shkenca Politike
Metoda Kualitative dhe Kuantiative
Hyrje në Shkenca Politike
Teori Politike Bashkëkohore