Dr. Ass. Linda Gusia

Asistente
Departamenti i Sociologjisë
linda.gusia@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Studime Gjinore, BA,
Analiza Krahasuese BA,
Sociologjia PublikeBA
Hyrje ne Sociologji BA
Sociologjia e Familjes BA
Sociologjia Urbane MA
Qyteti dhe Hapësira Publike,
Gjinia dhe Reprezentimi MA
Pushteti dhe Familja