MA. Ass. Erëblir Kadriu

Asistent
Departamenti i Psikologjisë
ereblir.kadriu@uni-pr.edu
038 224 783

Biografia

Asistentë në lëndët:

  • Psikologjia Sociale
  • Psikologjia Sociale I
  • Psikologjia Sociale II