Prof. Ass. Dr. Ardian Kastrati

Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
ardian.kastrati@uni-pr.edu
038 224 783
Personal: 044 251 716

Biografia

Lëndët:
   Hyrje ne Politikat e Sigurise 
   Studime te Paqes dhe Konfliktet
   Marredhenie me Publikun dhe Zedhenia
   Media dhe Politika
   Politikat Krahasuese