Ass. Dr. Kristë Shtufi

Asistent
Departamenti i Filozofisë
kriste.shtufi@uni-pr.edu
038 224 783

Logjikë deduktive, Logjikë Modale, Filozofi analitike, Shkrim Akademik, Teori e njohjes, Frege

Biografia