Prof. Ass. Dr. Kristë Shtufi

Profesor, Shef i Departamentit
Departamenti i Filozofisë
kriste.shtufi@uni-pr.edu
038 224 783
Logjikë deduktive, Logjikë Modale, Filozofi analitike, Shkrim Akademik, Teori e njohjes, Frege


Biografia