Ass. Kristë Shtufi

Asistent
Departamenti i Filozofisë
[email protected]
038 224 783

Logjikë simbolike, Filozofi analitike, Filozofi e shkencës, Epistemologji e shkencave sociale

Kristë Shtufi

i lindur në vitin 1974 në Shpenadi/Prizren

aktualisht Asistent në Departamentin e Filozofisë, Universiteti i Prishtinës

 

1.      Shkollimi

                                                  i.      1993/94 - Filozofi në FTI, S. J. - Zagreb

                                                ii.      1994-1997 - drejtimi Teologji katolike ne Fakultetin Teologjik të Universitetit Karl-Franzens të Graz-it, Austri, përfundim i diplomës së parë.

                                              iii.      1995-2001 - Drejtimi filozofi me kombinim lëndësh pranë Departamentit të Filozofisë të Fakultetit të Shkencave Humanistike të Universitetit Karl-Franzens të Graz-it, Austri, Magister der Philosophie

                                               iv.      Doktorant në studime të doktoratës në fushën e filozofisë teorike pranë Departamentit të Filozofisë të Universitetit Karl-Franzens të Graz-it, Austri.

2.      Përvoja e punës (akademike dhe menaxheriale)

                                                  i.      Nga viti 2002-2004 Asistent shkencor në Departamentin e Filozofisë të Universitetit Karl-Franzens në Graz, Austri.

                                                ii.      Nga viti 2002-2007 bashkëpunëtor i jashtëm në Departamentin e Filozofisë për lëndët Epistemologji me metodologji, Filozofi analitike, Filozofi e shkencës

                                              iii.      Nga viti 2007 Asistent me autorizim për lëndët Logjikë simbolike, Filozofi analitike, Filozofi e shkencës, Epistemologji e shkencave sociale

                                               iv.      Nga viti 2007 Koordinator për Zhvillim Akademik në Fakultetin Filozofik, UP

3.      Publikimet kryesore shkencore:

Artikuj shkencor:

                                                  i.      So sind die! Vorurteile und Sprache.”, te: Programmzeitung von Radio Helsinki: Soziale Treffsicherheit, 6 (2001), 3-3.

                                                ii.      Sachverhalte bei Aristoteles und Adam Wodeham”, te: Erfahrung und Analyse. Experience and Analysis. Beiträge des 27. Internationalen Wittgenstein Symposiums in Kirchberg am Wechsel. Hrsg. von Johann Christian Marek und Maria Elisabeth Reicher. Kirchberg am Wechsel: Österr. Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2004, 343-345.

                                              iii.      „Papa Benedikti XVI dhe filozofia e tij: Feja dhe arsyeja“, te: Gazeta ditore Lajm plus, data: 09.12.2006, nr. 40, 12-12.

                                               iv.       “Shën Anzelm Kenterberi: prova ontologjike për ekzistencën e Zotit, e demonstruar me ndihmën e logjikës moderne”, Forthcoming.

                                                 v.      “Paradoksi i fortë i fusnotës”. Forthcoming.

 

Përveç përkthimit të shumë artikujve tjerë nga gjermanishtja dhe anglishtja, përkthim i këtyre veprave filozofike nga gjermanishtja në shqip:

                                               vi.       Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Prishtinë: Instituti i Filozofisë-Sociologjisë, 2000, 138 faqe. [Nga gjermanishtja në shqip. Gjerm. Tractatus logico-philosophicus, 1921]

                                             vii.      Ludwig Wittgenstein, Mbi sigurinë. Tiranë: Horizont, 2000, 140 faqe. [Nga gjermanishtja në shqip. Gjerm.  Über Gewißheit]

                                           viii.      Ludwig Wittgenstein, Hulumtime filozofike. Tiranë: Toena, 2003, 260 faqe. [Nga gjermanishtja në shqip. Gjerm. Philosophische Untersuchungen]

                                               ix.      Gottlob Frege, Bazat e aritmetikës. Prishtinë: Instituti i Filozofisë-Sociologjisë, 2000, 117 faqe. [Nga gjermanishtja në shqip. Gjerm. Die Grundlagen der Arithmetik, 1884]

 

Punë editoriale:

                                                 x.      Bashkë me Gjergj Rrapin (†): Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Prishtinë: Instituti i Filozofisë-Sociologjisë, 2000.

                                               xi.      Bashkë me Gjergj Rrapin (†): Gottlob Frege, Bazat e aritmetikës. Prishtinë: Instituti i Filozofisë-Sociologjisë, 2000.

                                             xii.      Botues i revistës filozofike: Fryma e filozofisë [ISSN 1562-4633].

4.      Lista e lëndëve mësimore në Fakultet Filozofik, UP:

                                                  i.      Logjikë simbolike, Filozofi analitike, Filozofi e shkencës, Epistemologji e shkencave sociale

5.      Interesimi:

                                                  i.      Logjikë, metafizikë, metodologji, histori e filozofisë analitike

6.       Njohja e gjuhëve: shqip (amëtare), gjermanisht (shkëlq.), anglisht (mirë), serbisht (shkëlq.), latinisht (lexim/përkthim).