Prof. Ass. Dr. Ardian Gola

Profesor
Departamenti i Sociologjisë
ardian.gola@uni-pr.edu
038 224 783 ext. 177
 
Lëndët:

1. Hyrje ne Sociologji, Sem. III, DShP
2. Sociologji e Religjionit, Sem. III, DiS
3. Teoritë Sociale postmoderne, Sem. V, DiS
4. Shkenca, Teknologjia dhe Shoqëria, Sem. IV, DiS


Ndërsa asiston në lendet:

1. Teoritë Klasike të Sociologjisë
2. Teoritë Bashkëkohore të Sociologjisë