Prof. Ass. Dr. Hasnije Ilazi

Profesor
Departamenti i Filozofisë
hasnije.ilazi@uni-pr.edu
038 224 783

 Lëndët:
Racionalizëm dhe empirizëm,
Antropologji filozofike,
Filozofia dhe globalizmi,
Shkrim akademik.

Biografia