Prof. Asoc. Dr. Aliriza Arënliu

Profesor
Departamenti i Psikologjisë
aliriza.arenliu@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Shkathtësi Intervistimi,
Intervista Terapeutike (qasje të ndryshme), Psikologji Edukimi,
Teoritë dhe Teknikat e Këshillimit Psikologji,
Hyrje në testim psikologjik