Prof. Ass. Dr. ANTON Vukpalaj

Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
anton.vukpalaj@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783
 Biografia

Lëndët:

E Drejta dhe Politika;
Integrime Evropiane;
Hyrje në Politikën Krahasuese;
Politika Krahasimtare;
Tranzicionet Demokratike;
Politika Krahasimtare e Ballkanit;