Prof. Ass. Dr. Shemsi Krasniqi

Profesor
Departamenti i Sociologjisë
shemsi.krasniqi@uni-pr.edu
038 224 783
 Biografia

Lëndët:

Sociologji e kulturës (BA)
Praktikumi sociologjik (BA)
Mjedisi dhe Shoqëria  (BA)
Socilogji e memorjes kolektive (BA)
Hulumtimet kualitative në sociologji (BA)
Kultura dhe mjedisi (MA)
Metodat e mësimdhënies së Sociologjisë (MA)
Mikrosociologji (MA – Departamenti i Filozofisë)
Sociologji (BA – Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore)