Prof. Asoc. Dr. Vjollca Krasniqi

Profesoreshë
Departamenti Punë Sociale
vjollca.krasniqi@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia 

Lëndët

Hyjre në Sociologji
Hulumtimet Kualitative
Hulumtimet Kuantitative me Statistikë
Etikë
Socializimi dhe Integrimi
Gjinia dhe Diversiteti
Puna Sociale në Shkollë


Konsultime

E Hënë 14.00-15.00
E Martë 13.00-14:00