Prof. Ass. Dr. Vjollca Krasniqi

Profesor
Departamenti Punë Sociale
vjollca.krasniqi@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia 


Lëndët:1. Hyjre në Sociologji

2. Hulumtimet Kualitative

3. Hulumtimet Kuantitative me Statistikë

4. Bazat Etike në Punën Sociale

5. Varfëria dhe Grupet e Margjinalizuara

6. Të Drejtat e Njeriut

7. Puna Vullnetare

8. Socializimi dhe Integrimi

9. Gjinia dhe Diversiteti

10. Puna Sociale në Shkollë

Orët për konsultime me studentë:E Martë 11:30-12:30

E Mërkurë 13:30-14:30