Prof. Ass. Dr. Mytaher Haskuka

Profesor
Departamenti i Psikologjisë
mytaher.haskuka@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Metodat e hulumtimit deskriptiv
Metodat e hulumtimit eksperimental
Përpunimi i të dhënave
Statistikë