Prof. Dr. Bekim Baliqi

Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
bekim.baliqi@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Teoritë Politike,
Hyrje ne hulumtimin në Shkenca Politike,
Hyrje në Politika Analitike,
Politika Publike si dhe Politika e vendeve të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim