Prof. Asoc. Dr. Fadil Maloku

Profesor
Departamenti i Sociologjisë
fadil.maloku@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Sociologji e Globalizimit Metodat kuantitative në SociologjiMetodat e Hulumtimit empirikTeoria dhe praktika e lëvizjeve shoqërore , Krimi dhe Devijimi, Sjelljet Devijante dhe Kontrolli Social, Integrimi dhe Globalzimi.