Prof. Dr. Gazmend Rizaj

gazmend.rizaj@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Biografia 

Ligjeron në lëndët:

Histori botrore moderne shek.XVI-XVIII,  Histori botrore moderne shek.XIX-1918,Burimet narative osmane dhe perendimore, Gjeografi historike dhe hartografi, Histori e Amerikës Veriore, Historiografi botërore shek XIX-XX.,
 Ngritja e Perandorise Osmane