Prof. Dr. Bujar Dugolli

Profesor
Departamenti i Historisë
bujar.dugolli@uni-pr.edu
038 224 783

CV 


BiografiaLigjeron në lëndët:

Histori moderne shqiptare I  BA   ( Obligative )

Shqip  English

Histori moderne shqiptare II  BA   ( Obligative )

Shqip  English

Histori e sistemeve politike  BA(  Obligative )

Shqip  English

Histori orale BA(Zgjedhore)

Shqip  English

Histori e mendimit politik modern Shqiptarë MA (Obligative)

Shqip  English

Metodologji dhe teori e shkencës
MA (Obligative)

Shqip

Histori e Kosovës 1912-2008
MA (Obligative)

Shqip