Prof. Dr. Bujar Dugolli

Profesor
Departamenti i Historisë
bujar.dugolli@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia


Ligjeron në lëndët:

Histori moderne shqiptare I  BA   ( Obligative )

Shqip  English

Histori moderne shqiptare II  BA   ( Obligative )

Shqip  English

Metodologji e historisë BA ( Obligative )

Shqip  English

Histori e sistemeve politike  BA(  Obligative )

Shqip  English

Histori orale BA(Zgjedhore)

Shqip  English

Edukata qytetare BA (Zgjedhore )

Shqip  English

Histori e mendimit politik modern Shqiptarë MA (Obligative)

Shqip  English