Prof. Dr. Muhamet Mala

Profesor
Departamenti i Historisë
muhamet.mala@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Histori e vjetër Shqiptare, Histori mesjetare Shqiptare, Hyrje në histori të religjionëve, Gjeografi historike e ballkanit, Histori e religjionëve komparative.