Prof. Asoc. Dr. Nuri Baxheti

Profesor
Departamenti i Historisë
nuri.bexheti@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Hyrje në histori,
Bazat e historisë së diplomacisë.