Remzije Metaj

Zyrtare e lartë për financa dhe kontabilitet
Filozofik
remzije.metaj@uni-pr.edu
038 224 783
Zyrtare e lartë për financa dhe kontabilitet në Filozofik