Njoftim

17 Maj 2022
SHARE

Caritasi Zviceran në Kosovë në kuadër të projektit “Veprimi i Komunave për Riintegrim dhe Diasporë” - MARDI, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, respektivisht me Institutin e Psikologjisë të Fakultetit Filozofik për implementim e konsulencës për: “Trajnime Psiko-sociale dhe Përmirësimi i Sistemit të Vlerësimit për (Ri)Integrim Psiko-social dhe Profilizimin Ekonomik të Personave të Riatdhesuar”. Ky bashkëpunim duke synuar qëndrueshmërinë, do të ofrojë përmirësim e proceseve të (ri)integrimit psiko-social dhe ekonomik si dhe ngritje të kapaciteteve tek psikologët, dhe punëtorët social në komuna të targetuara të projektit. Gjithashtu trajnime do të ofrohen dhe për të gjithë punonjësit e vijës së parë, duke përfshirë këtu Zyret Komunale për Komunitete dhe Kthim, Qendrat për Punë Sociale, Departamentet e Edukimit, koordinatorët regjional nga Ministria e Punëve të Brendshme si dhe Zyret e Punësimit.

Të pranishëm në lansim ishin përfaqësues nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Prof. Dr. Kurtesh Sherifi, Prorektor për Shkencë, Prof. Dr. Avni Hajdari, Koordinator i Zyrës për Kërkime dhe Programe të Sponzorizuara (ZKPS), Prof. Asoc. Dr. Dashamir Bërxulli, Dekan i Fakultetit Filozofik, Prof. Asoc. Dr. Zamira Hyseni Duraku - udhëheqëse e Departamentit të Psikologjisë në kuadër të Fakultetit Filozofik si dhe nga përfaqësues të Departamentit të Psikologjisë, Prof. Dr. Aliriza Arënliu – Drejtor i Institutit të Psikolgjisë, Prof. As. Dr. Mytaher Haskuka dhe As. Dr. Linda Hoxha. Caritasi Zviceran në Kosovë u përfaqësua nga Drejtori i Caritasit Zviceran në Kosovë Dr. Gerhard Schaumberger dhe stafi i projektit MARDI. Përfaqësues nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, respektivisht Instituti i Psikologjisë u shprehën mirënjohës dhe të gatshëm në bashkëpunim për implementim të aktivitetit, duke theksuar rëndësinë e inkuadrimit të njohurive shkencore dhe akademike në përmirësim dhe avancim të metodës së punës për zyrtarët/grupet target të projektit.

Ky projekt financohet nga Ministria e Zhvillimit Rajonal në Kosovë, Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Qeveria Principatë e Lihtenshtajnit. Implementimi i projektit realizohet nga Caritasi Zviceran në Kosovë në bashkëpunim me partnerët implementues.

 

 

For immediate publication,

Caritas Switzerland (CaCH) in Kosovo under the “Municipal Action for Reintegration and Diaspora – MARDI” project has signed a service agreement with the Institute of Psychology within the University of Prishtina “Hasan Prishtina” for the implementation of the consultancy on “Psycho-social Training and Enhancement of Psycho-social and Economic (Re)Integration Assessment and Profiling System”. This cooperation, aiming at sustainability, will provide improvement of the psycho-social and economic re-integration, as well as capacity building to psychologists and social workers in targeted project municipalities. Capacity building trainings will be offered also for all first-line responders in the targeted municipalities, including Municipal Offices for Communities and Returns, Centers for Social Work, Departments of Education, regional coordinators from the Ministry of Internal Affairs and Employment Offices.

Present at the launching event were representatives from the University of Prishtina “Hasan Prishtina”, Prof. Dr. Kurtesh Sherifi - Vice Rector for Science, Prof. Dr. Avni Hajdari - Coordinator of the Office for Research and Sponsored Programs, Prof. Assoc. Dr. Dashamir Bërxulli - Dean of the Faculty of Philosophy, Prof. Assoc. Dr. Zamira Hyseni - Head of the Department of Psychology within the Faculty of Philosophy, as well as representatives from the Department of Psychology, Prof. Dr. Aliriza Arënliu – Head of the Institute of Psychology, Prof. As. Dr. Mytaher Haskuka and As. Dr. Linda Hoxha.  CaCH in Kosovo was represented by the Country Director Dr. Gerhard Schaumberger and MARDI project staff. Representatives from the University of Prishtina, respectively the Institute of Psychology expressed their gratitude and readiness in cooperation for the implementation of the activity, emphasizing the importance of incorporating scientific and academic knowledge in improving and advancing the working method for officials / target groups of the project.

This project is funded by the Ministry of Regional Development in Kosovo, the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Government of the Principality of Liechtenstein. The implementation of the project is realized by Caritas Switzerland in Kosovo in cooperation with the implementing partners.