NJOFTIM

24 Janar 2022
SHARE

Për kriteret për pranim në progamin PhD Histori

 

 

Programi

Niveli i studimeve

Numri i studentëve të propozuar

 

Kritere të posaçme për aplikim

 

Testimi

Histori

PhD

10

Të drejtë aplikimi kanë kandidatët, të cilët kanë përfunduar studimet në shkencat sociale dhe humane.

 

Për pjesën profesionale kandidatët do t'i nënshtrohen provimit për njohuritë nga Historia e popullit shqiptar dhe Historia botërore.

 

 

Testimi në anglisht do të kryhet në përputhje me konkursin.

 

Dekanati