Departamenti i Antropologjisë

Departamenti i Antropologjisë

 

Antropologjia është shkencë dhe dije, që studion dhe analizon jetën kulturore, shoqërore, politike dhe ekonomike, si në të kaluarën ashtu edhe të tashmen, në të gjithë shumëllojshmërinë e saj, me njerëzit në qendër. Në departamentin tonë bëhet studimi antropologjik në dy drejtime - Antropologji Kulturore dhe Arkeologji – ku mësohet për historinë e mendimeve dhe jetesës kulturore, trashëgiminë kulturore, angazhohen teori dhe praktika antropologjike të ndryshme, si ato vendore, ashtu edhe ato të shkollave dhe traditave globale. Si një nga hapësirat më dinamike dhe kreative në UP, Departamenti i Antropologjisë kulti­von e promovon studimin antropologjike të bazuar në qasje të kombinuar teorike dhe praktike, në diskutim me shumë debate klasike dhe bashkëkohore brenda antropologjisë, shkencave shoqërore dhe dijeve humane në përgjithësi.

I themeluar në vitin 2002, me nismën e Prof. dr. Drita Statovcit, dhe me përkrahjen e akademikëve dhe profesionistëve të shumtë, departamenti është konsoliduar si programi i vetëm dhe i suksesshëm BA i antropologjisë në gjuhën shqipe. Studimet tona kanë një gamë të gjerë të qasjeve teorike e praktike, dhe veçohen nga kërkimi etnografik i bazuar në punë në terren, vëzhgim-pjesëmarrje, metoda dhe analizë vizuale në kërkim dhe prodhim, pjesëmarrje dhe veprim, histori gojore, kërkim arkivor. Në departament, puna praktike është pjesë përbërëse e planprogramit të dy profileve, ku organizohet punë e vazhdueshme në terren, që prezantohet përmes seminareve, performancave, vizitave vrojtuese e intervistuese në terren, gërmimeve arkeologjike, restaurimit, konservimit, fotografimit, filmimit, ekspozitave dhe aktiviteteve të tjera.

Të fokusuar kryesisht në kontekstin historik dhe bashkëkohor kosovar, kërkimet tona janë po ashtu krahasuese dhe të përfaqësuara ndërkombëtarisht. Departamenti ka një numër projektesh kërkimore dhe marrëveshjesh shkëmbimi me universitete, institucione dhe organizata brenda dhe jashtë vendit nga fusha e antropologjisë dhe arkeologjisë. Në kuadër të këtyre projekteve, studentët aftëso­hen për hulumtime, punë praktike në terren, shkrim akademik dhe profesion. Studentët marrin njohuri në zhvillimin e argumentimit dhe analizës teorike të evidencës empirike dhe realizojnë punë me tema të ndërlidhura me gjuhën, familjen, racën, gjininë, artin, religjionin, shtetin, kombin, ligjet, bukën, veshjet, doket, zakonet, traditat. Me anë të aktiviteteve kërkimore dhe pedagogjike në Fakultetin Filozofik (Programi i Etnografisë Vizuele, Arkivi për Video dhe Fotografi, Programi për Studime dhe Hulumtime Gjinore, Salla e Arkeologjisë, Instituti për Studime Sociale dhe Humanistike, Seminari i Antropologjisë), Departamenti i Antropologjisë krijon ndërlidhje në mes të akademisë, mësimit, dhe aplikimit të praksave në fusha të llojllojshme të punësimit.