Departamenti i Antropologjisë

Antropologjia është shkencë dhe dije, që studion dhe analizon jetën kulturore, shoqërore, politike dhe ekonomike, si në të kaluarën ashtu edhe të tashmen, në të gjithë shumëllojshmërinë e saj, me njerëzit në qendër.

Në departamentin tonë, studimet BA realizohen në kuadër të drejtimit

  • BA Antropologji dhe trashëgimi kulturore (nga viti 2023)
  • BA Antropologji (me dy specializime: Arkeologji & Antropologji kulturore) (2017-2022)
    • Programi për specializimin Arkeologji
    • Programi për specializimin Antropologji kulturore

Planprogramet u mundësojnë studentëve të mësojnë për historinë e mendimeve dhe jetesës kulturore, trashëgiminë kulturore, të angazhohen në projekte të ndryshme antropologjike, si vendore, ashtu edhe në ato të universiteteve ndërkombëtare. Si një nga hapësirat më dinamike dhe kreative në UP, Departamenti i Antropologjisë kulti­von e promovon studimin antropologjik, të bazuar në qasje të kombinuar teorike dhe praktike, në kontekst të shumë debateve klasike dhe bashkëkohore brenda antropologjisë, shkencave shoqërore dhe dijeve humane në përgjithësi.

Kandidatët që aplikojnë për t’u regjistruar në Departamentin e Antropologjisë do të studiojnë në programin BA Antropologji dhe trashëgimi kulturore për 3 vite.

Programi ofron mundësi që studentët të studiojnë antropologjinë si disiplinë unike e studimit të kulturës dhe shoqërisë̈, duke pasur trashëgiminë kulturore si tematikë kryesore. Profili i studimit korrespondon me profilet ndërkombëtare të studimit ku një disiplinë është kryesorja, në kombinim me një disiplinë tjetër apo tematikë specifike. Duke parë e analizuar nevojën e studimit antropologjik të trashëgimisë̈ kulturore, me njohje të thellë dhe të gjerë empirike, Departamenti ka dizajnuar këtë program specifik.

Trashëgimi kulturore është shprehja kulturore që vlerësohet nga shoqëria dhe komuniteti. Me trashëgimi kulturore zakonisht nënkuptohet trashëgimia arkeologjike, arkitekturore, trashëgimia kulturore shpirtërorë, peizazhet natyrore, trashëgimia e luajtshme. Prej kështjellave, te muzetë, prej praktikave të vjetra kulturore, te festivalet historike, prej kujtesës kolektive te turizmi kulturor, ekzistojnë një mori aspektesh, temash e kategorish që janë apo ndërlidhen me trashëgiminë kulturore.

Studentët njihen me qasjet, teoritë, mendimet e metodat antropologjike, por edhe me përdorimin e tyre në studimin e trashëgimisë kulturore, ku përfshihet edhe mënyra se si mbrohet, ruhet e interpretohet trashëgimia kulturore.

Udhëheqës i Departamentit është Prof.Ass.Dr. Tahir Latifi ([email protected])

Për më shumë informata rreth aktiviteteve të Departamentit, shpalosni dokumentet më poshtë:

Programi mësimor apo syllabuset e lëndëve të programeve 

Doracaku vjetor i Departamentit

 

Vjetari informativ AA i Departamentit

 

Programi i studimit BA Antropologji

Literatura kryesore në programin BA Antropologji

 

KOSOVA ANTHROPOLOGICA

Kosova Anthropologica është një revistë vjetore akademike e Departamentit të Antropologjisë (Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”). Qëllimi i revistës është avancimi i njohurive dhe dijes antropologjike për Kosovën dhe rajonin. Revista shërben si forum i hapur për studiues, kryesisht të fushës së antropologjisë kulturore/sociale, arkeologjisë dhe antropologjisë gjuhësore. I  drejtohet audiencës shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare të interesuar në studimin antropologjik të kulturës, shoqërisë dhe realiteteve jetësore, me fokus në Kosovë dhe rajon. Kosova Antropologica boton ese në dy gjuhë, në gjuhën shqipe dhe angleze. Të gjitha esetë/shkrimet e botuara duhet të jenë të standardeve më të larta të botimit akademik në revista shkencore. Kosova Antropologica është e hapur për kontributet e studiuesve të interesuar për të botuar në fushat/temat e mësipërme dhe përfshin studime të fokusuara në analizë antropologjike të orientuara nga gjetjet empirike të temave specifike, mirëpo boton edhe ese të cilat janë gjithashtu të orientuara nga reflektimet teorike dhe recensione të librave, filmave, dokumentarëve dhe mediave të tjera vizuele.

Për botim në numrin e parë (2023) ju lutem dërgoni dorëshkrimet tuaja deri më 31 korrik 2023. Ndërsa për botim në numrin 2 (2024) afati është 14 mars 2024. Dorëshkrimet dhe një biografi e shkurtër deri në 250 fjalë duhet të dërgohen te [email protected] dhe/ose [email protected] 

 IN ENGLISH

Kosova Anthropologica is an annual academic journal of the Department of Anthropology, Faculty of Philosophy, University of Prishtina “Hasan Prishtina”. The aim of the journal is to advance anthropological knowledge of Kosova and the region. The journal is an open forum for scholars, mainly in the field of cultural/social anthropology, archaeology, and linguistic anthropology. It is addressed to national and international scholarly audiences interested in the anthropological study of culture, society and lifeworlds, focusing in Kosova and the region. Kosova Anthropologica will publish papers in both languages, Albanian and English. All published papers must be of highest standards of academic publication. Kosova Anthropologica is open to contributions from researchers interested to publish on above topics and includes studies focused on empirically oriented anthropological analysis of specific themes, but it publishes work which is also theoretically oriented and book, film, documentary and other visual media reviews. 

To publish on the first issue (2023) please send your manuscript to [email protected] and/or [email protected]. The deadline for the first issue (2023) is 31 July 2023, whereas for the second issue (2024) is 14 March 2024. 

For further information please contact

Prof. Asoc. Dr. Arsim Canolli/Department of Anthropology

Adress:

Prof. Asoc. Dr. Arsim Canolli

Departamenti i Antropologjisë 

Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Zyra nr. 121, Kati 1, Rr. "Nëna Terezë", p.n.

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Email: [email protected]

Dr. Rozafa Berisha, teaching assistant (Department of Anthropology)

[email protected]

Më poshte gjeni udhëzuesin e revistës në gjuhë shqipe.

Udhezues i revistes Kosova Anthropologica

Please find journal guidelines below in English.

Aims Scope Guidelines Kosova Anthropologica

 

Departamenti i Antropologjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës do të organizojë Konferencën e 11-të të InASEA (International Association for Southeast European Anthropology). Tema e konferencës është: “In, out and in between”. Transnational and internal migration in Southeast Europe.

Thirrja do të jetë e hapur deri më 15 shkurt 2024. Konferenca do të mbahet në Fakultetin Filozofik, më 19-22 shtator 2024.

Për detaje tjera, klikoni këtu