Departamenti i Antropologjisë

Antropologjia është shkencë dhe dije, që studion dhe analizon jetën kulturore, shoqërore, politike dhe ekonomike, si në të kaluarën ashtu edhe të tashmen, në të gjithë shumëllojshmërinë e saj, me njerëzit në qendër.

Në departamentin tonë, studimet BA realizohen në dy drejtime:

  • Antropologji Kulturore
  • Arkeologji

Planprogramet u mundësojnë studentëve të mësojnë për historinë e mendimeve dhe jetesës kulturore, trashëgiminë kulturore, të angazhohen në projekte të ndryshme antropologjike, si në vendore, ashtu edhe në ato të universiteteve ndërkombëtare. Si një nga hapësirat më dinamike dhe kreative në UP, Departamenti i Antropologjisë kulti­von e promovon studimin antropologjik të bazuar në qasje të kombinuar teorike dhe praktike, në kontekst të shumë debateve klasike dhe bashkëkohore brenda antropologjisë, shkencave shoqërore dhe dijeve humane në përgjithësi.

I themeluar në vitin 2001, me nismën e Prof. Dr. Drita Statovcit, dhe me përkrahjen e akademikëve dhe profesionistëve të shumtë, Departamenti është konsoliduar si programi i vetëm dhe i suksesshëm BA i antropologjisë në gjuhën shqipe. Në Departament, puna praktike është pjesë përbërëse e planprogramit të dy profileve, ku organizohet punë e vazhdueshme në terren, që prezantohet përmes seminareve, performancave, vizitave vrojtuese e intervistuese në terren, gërmimeve arkeologjike, restaurimit, konservimit, fotografimit, filmimit, ekspozitave dhe aktiviteteve të tjera.

Të fokusuar kryesisht në kontekstin historik dhe bashkëkohor kosovar, kërkimet tona janë po ashtu krahasuese dhe të përfaqësuara ndërkombëtarisht. Departamenti ka një numër projektesh kërkimore dhe marrëveshjesh shkëmbimi me universitete, institucione dhe organizata brenda dhe jashtë vendit, në fushës e antropologjisë dhe arkeologjisë. Në kuadër të këtyre projekteve, studentët aftëso­hen për hulumtime, punë praktike në terren, shkrim akademik dhe profesion. Po ashtu, studentët marrin njohuri në zhvillimin e argumentimit dhe analizës teorike të evidencës empirike dhe realizojnë punë me tema të ndërlidhura me gjuhën, familjen, racën, gjininë, artin, religjionin, shtetin, kombin, ligjet, bukën, veshjet, doket, zakonet, traditat.

Me anë të aktiviteteve kërkimore dhe pedagogjike në Fakultetin Filozofik (Programi i Etnografisë Vizuele, Arkivi për Video dhe Fotografi, Programi për Studime dhe Hulumtime Gjinore, Salla e Arkeologjisë, Instituti për Studime Sociale dhe Humanistike, Seminari i Antropologjisë), Departamenti i Antropologjisë krijon ndërlidhje në mes të akademisë, mësimit, dhe aplikimit të praksave në fusha të llojllojshme të punësimit.

Udhëheqës i Departamentit është Prof. Ass. Dr. Tahir Latifi (tahir.latifi@uni-pr.edu)

Për më shumë informata rreth aktiviteteve të Departamentit, shpalosni dokumentet më poshtë:

Programi mësimor apo syllabuset e lëndëve të programeve (2018-2023)

Doracaku vjetor i Departamentit

Vjetari informativ AA i Departamentit

Kalendari i Seminarit të Antropologjisë 

 

Agjenda për vitin akademik 2022-2023
Tema bosht e Seminarit: Migrimi: Perspektiva antropologjike

 
27.10.2022                                        
Julie Vullnetari, PhD
Universiteti i Southampton
Tema
A mund të transferohet dashuria? Ç’kuptim kanë dërgesat (remitencat) në migrimin shqiptar? 

24.11.2022
Durim Abdullahu, PhD cand.
Universiteti i Prishtinës
Tema
Migrimi i arbërve në Itali (shek. XV-XVI)
 
22.12.2022
Eli Krasniqi, PhD
Universiteti i Gracit
Tema
Lëvizjet dhe lidhjet familjare të popullatës afrikane në Shqipëri dhe Mal të Zi gjatë regjimeve komuniste dhe më pas 

26.01.2023
Robert Pichler, PhD        
Akademia e Shkencave të Austrisë
Tema
Dimensions of the return to Kosovo. Family, gender, and generation  

23.02.2023
Guillaume de Méritens de Villeneuve
Ecole française de Rome, PhD 
Tema
Migration of Roman senators during civil wars 49-31 BC 

23.03.2023
Carolin Leutloff-Grandits, PhD
Universiteti Evropian Viadrina, Frankfurt (Oder)
Tema
Migrants as entrepreneurs in Kosovo: The role of financial and social remittances across borders  

27.04.2023 
Elif Becan, PhD
Université de Nanterre
Tema
Repatriation or Transfer? The Negotiations behind the 1938 Convention between the Kingdom of Yugoslavia and the Republic of Turkey 
 
25.05.2023 
Tahir Latifi, PhD    
Universiteti i Prishtinës
Tema
Ndikimi i migrimit në strukturën demografike të Kosovës  

Vendi: Fakulteti Filozofik, salla nr. 127
 

 

Programi i studimit BA Antropologji

Literatura kryesore në programin BA Antropologji