Departamenti i Historisë

Departamenti i Historisë është departamenti me traditën më të vjetër në mësimdhënie në Universitetin e Prishtinës. Ky departament është themeluar në vitin 1960, ndërsa ka filluar së funksionuari në vitin akademik 1960/61. Departamenti i Historisë funksionon në kuadër të Fakultetit Filozofik, si departamenti i vetëm në nivel vendi, që ofron studime nga fusha e historisë, me një staf të kompletuar, të dëshmuar në mësimdhënie dhe punë kërkimore-shkencore. Aktualisht, stafi i departamentit përbëhet prej dhjetë profesorësh dhe një asistenti. Mësimdhënësit e departamentit, krahas përvojës së gjatë pedagogjike, shquhen edhe për një numër të konsiderueshëm publikimesh monografike, tekstesh universitare dhe kontributesh shkencore në revista prestigjioze vendore dhe ndërkombëtare.

Departamenti i Historisë gjatë viteve të funksionimit të tij ka ofruar në vijimësi programe në studimet bazike (Bachelor), Magjistraturë (Master) dhe në studimet e  Doktoratës. Viteve të fundit ka organizuar edhe studime të nivelit Master në fushën e Arkivistikës.  Nëpërmjet këtyre programeve synohet ngritja profesionale e gjeneratave të reja në fushën e historiografisë shqiptare dhe ballkanike. Përmes formave bashkëkohore të mësimdhënies, aplikohen metodat bazë të hulumtimit shkencor, me qëllim nxitjen dhe avancimin e mendimit kritik, kërkimit shkencor dhe zbatimit të standardeve ndërkombëtare të shkrimit akademik.

Departamenti i Historisë ka zhvilluar dhe vazhdon bashkëpunimin me shumë universitete dhe institucione shkencore si në trojet shqiptare, ashtu edhe ato ndërkombëtare. Produkt i këtij bashkëpunimi është realizimi i dhjetëra konferencave dhe aktiviteteve të tjera shkencore të karakterit vendor e ndërkombëtar.

 

 

Programi i studimit BA Histori

Programi i studimit MA Histori KOHA E RE

Programi i studimit MA Arkivistikë

Programi i studimit PhD Histori